ULUSLARARASI SPOR YARIŞMALARINDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN SPORCULARA MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

05.08.1999 SAYI : 23777

Devlet Bakanlığından :Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; uluslararası spor yarışmalarında Türkiye’yi temsil görevini alan sporcuların, bu göreve ait durumlarını açıklamak ve bu niteliklerinden dolayı kanun, yönetmelik ve talimatlarla kendilerine verilen hakların belirlenmesine esas teşkil eden, milli sporcu olmalarıyla ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2– Bu Yönetmelik; genel müdürlük bünyesindeki spor federasyonlarının yönettikleri spor dallarında uluslararası resmi müsabakalara katılan sporcuları kapsar

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik; 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;
Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Resmi Yarışma : Federasyonların yıllık faaliyet programları içinde yer alan ve Genel Müdürlükçe onaylanmış spor müsabakalarını
Temsil Görevi : Bir veya daha fazla ülkenin katıldığı resmi müsabakalarda Türkiye’yi temsil etme görevini,
Yarışma Türü : Müsabakaların uygulanış şekline, mesafesine, zamanına, müsabaka için kullanılan alete ve malzemeye, müsabakaya katılan sporcuların sıkletlerine veya müsabakaların diğer özelliklerine göre milletlerarası müsabaka yönetmeliklerinde belirtilen ismini,
Takım Sporu : Birden fazla sporcunun aynı anda karşılıklı olarak takım halinde yapmış olduğu müsabaka ile müsabaka ferdi olarak yapılmakla birlikte, sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği spor dallarını,
Ferdi Spor : Takım sporu dışında kalan ve sporcuların tek tek karşılaştıkları spor dallarını
Milli Sporcu Belgesi: Uluslararası spor yarışmalarında Türkiye’yi temsil eden sporculara verilen belgeyi,
F.I.S.U : Dünya Üniversiteler Şampiyonasını,
I.S.F : Dünya Liseler Şampiyonasını,
CISM : Silah Kuvvetler Dünya Şampiyonasını,
İfade eder.
 


İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler

 

Temsil Görevinin Verilmesi
Madde 5- Sporculara temsil görevi, ilgili federasyonunun seçimi, Genel Müdür ve/veya Bakan onayı ile verilir.

Temsil Görevinin Yerine Getirilmesi
Madde 6- Temsil görevinin yerine getirilmiş olması için sporcunun yurt içinde veya yurt dışında yapılan uluslar arası resmi yarışmalara ait listelerde isimlerinin olması yeterli olmayıp sporcunun yarışmalara fiilen katılmış olması şarttır.

Milli Sporcu Niteliği Kazanma
Madde 7- Yurt içinde veya yurt dışında yapılan uluslararası turnuva veya şampiyonalarda, takım sporlarında A milli takım dışında iki ve daha fazla takımla, ferdi sporlarda aynı sıklet ve kategorilerde iki ve daha fazla sporcu ile iştirak edildiği takdirde, klasman listesinde yer alan, Genel Müdürün ve/veya Bakanın onayladığı resmi listede bulunan takım ve sporcular milli olmuş sayılır ve sporculara milli sporcu belgesi verilir.

Uluslararası şampiyona esnasında veya öncesinde, bu yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen suçları fiilen işlediği tespit edilen sporculara da milli sporcu belgesi verilmez.

Milli Sporcu Niteliğini Kaybetme
Madde 8-Milli Sporcu niteliği kazananlardan; Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suzlar dışında tesil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devletin sırlarını açığı vurma suçlarından dolayı hükümlü olanlar ile 07.012.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği gereğince bir defa da bir yıldan fazla ceza alanlar veya doping ve itiraz sonucu derecesi iptal edilen sporculara milli sporcu belgesi verilmez, verilmişse iptal edilir.

Temsil Görevi Sayısının Tespiti
Madde 9- Milli Sporcunun temsil görevini kaç defa aldığı aşağıdaki hükümlere göre tespit edilir.

a) En az iki sporcudan oluşacak takımda veya ferdi spor dallarında; bir yarışmanın süresi içinde takımda oynayarak veya müsabaka yaparak temsil görevini fiilen yerine getirmiş olanlar bir defa “Milli Sporcu” olmuş sayılırlar.
b) Turnuva şeklindeki takım ve ferdi müsabakalarda sporcunun fiilen katıldığı müsabaka sayısı kadar “Milli Sporcu” olmuş sayılırlar.

 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
 Kazanılmış Haklar
Madde 10- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce uygulanmakta olan yönetmelik uyarınca kazınılmış milli sporcu olma hakları saklıdır.

Milli Sporcu Belgesi Verilmesi
Madde 11- Bu yönetmelik hükümlerine görev milli olan ve milli sporcu belgesi almak isteyen sporcularla ilgili aşağıdaki belgelerin federasyonlarca hazırlanması gerekir.

a) Müsabaka onayı,
b) Müsabaka Cetveli,
c) Müsabaka sonuç listesi,
d) Sporcunun dilekçesi,

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte üç nüsha olarak doldurulacak milli sporcu belgesi, ilgili federasyon başkanı, Spor Faaliyetleri dairesi Başkanı ve Genel Müdür tarafından imzalandıktan sonra bir adedi sporcuya verilir, bir adedi Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığında, bir adedi de federasyonda saklanır ve millilik belgesinin kullanılacağı kuruluşa ayrıca bildirilir.

Milli Sporcu Kütüğü
Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerine göre milli sporcu olma hakkını kazananlarla ilgili kütük defteri düzenlenmesi federasyonlarca yapılır.

Ayrıca ; Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca da Millilik Belgesi kayıt defteri tutulur.

Bu defterde ; sporcunun adı soyadı, milli olunan spor dalı, tarihi, yeri, katılan ülke sayısı, alınan derece ayrı ayrı belirtilir. Milli sporcu belgelerinin düzenlenmesinde federasyonlarda tutulacak bu bilgiler esas alınır.

 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
 Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 13- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden, 19/11/1997 tarihli ve 19639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Yabancı Ülkelerde Yapılan Spor Yarışmalarında Türkiye’yi Temsil Görevini Alan Sporculara Dair Yönetmelik yürürlükten kalkar.

Yürürlük
Madde 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme
Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür

—— • ——