GÜREŞ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Ömer GÜRSOY-Güreş Öğretim görevlisi –Niğde 1996

 

 GÜREŞ ÖĞRETiM YÖNTEMLERi

l.Tekniğin Öğretimi: Bir güreşçinin başarılı olabilmesi için iyi bir tek­niğe sahip olması gerekir. Gerek teknik, gerek taktik günümüzde en çok sözü edilen çalışma metodlarmdandır.

Serbest güreşte teknik, öteki spor dallarında da olduğu gibi metodlu, bilinçli ve sürekli olarak çalışmakla elde edilir. Her türlü hücum ve savunme tekniği eşli çalışma yanında uzun süre mankenlerle tekrar edip hareketlerin akıcı ve otomatik hale gelmesiyle öğrenilir. Motorik hareketler ancak uzun alış­tırmalarla elde edilir. Kısa süreler içinde veya yalnız teorik olarak vermekle öğ­retilmemelidir. Alıştırmaların otomatikleşmeden müsabaka içinde uy­gulanması bir rastlantı özelliğinden öteye gitmez. Çalışma saatleride bir hü­cum ve savunma tekniği en az yüz kez mankenlerle yapılmalıdır. Böyle çok tekrar eşli çalışma ile mümkün değildir. Çünkü yüklenme sırasında eşlerde ağrı belirdiğinde tekniğin tam ve sürekli tekrarı etkili olmaz. Dolayısıyla sinir sistemi ile kaslardaki uyum sağlanmayıp otomatikleşme mümkün olmaz. (19)

2- Öğretim ve antreman yönetiminde didaktik prensipler: Eğitim ve öğretimde didaktik prensipler çift yönlü pedagojik yöntem olup, çok yönlü fiziksel hazırlıkta güreşçinin üst düzeye ulaşmasını amaçlar. Hazırlık dö­neminin ilk etaplarında çalışmalar öğretime yönelikk olup, daha sonraki etap­larda ise antremana yöneliktir. Yapılan her iki çalışmada da öğretim ve ant­reman mevcut olup, aralarında sıkı bir kaynaşma sağlanır.

3- Didaktik Prensiplerin Öğretim Sürecindeki Yeri: Genel ve özel güç geliştirme, teknik-taktik, psikolojik ve fizyolojik çalışmalarla çok yön­lülük geliştirmede uzun vadeli bir çalışma, sporcu ve antrenör için çö­zümlenmesi güç olan problemlerden biridir.

Kısa süreli çalışmaların ömrü kısa olup, basanlar da kısa dönemde ve­rimsiz kalırlar. Öğretimin, eğitim ve öğretim yönü olarak didaktik prensiplere uyulmasında yarar vardır.

Öğretimin bilinçli ve aktif, yardımcı vasıtalarla düzgün ve uzun zaman ko­ruyabilme niteliği taşımalıdır.

4- Öğretime bilinçli ve aktif olarak katılma: Çalışmalarda tekniklerin bilinçli ve aktif olarak uygulanıp öğretilmesi, güreş esnasında sporcunun spor


seviyesini arttırır. Antrenör bu konuda antremanlarla bireysel olarak dur­malıdır. Daha sonraki çalışmalarda öğrendiklerini bilgilerin pekiştirilerek ça­lışma hevesini ve kondisyon durumunu artırıp, üst düzeyde bir sporcu olarak yetişmesi için Ön hazırlıkları yapmış olurlar. (2°)

Öğretime bilinçli ve aktif olarak katılma prensiplerine sadık olan sporcuya her zaman bu tür çalışmalar bilinçli olarak organize edilmelidir. Amaca yö­nelik teknik-taktik çalışmaların öğretimi ve pekiştirilmesi de bireysel uğ­raşlarla gerçekleştirilmelidir. Antrenör, verilen herhangi bir özel hareketin (Ör­neğin: ayaktan köprüye düşme) önceden yapılmasını, salto ve supleks atış­larında köprünün temel hareket olduğunu izah ederse, sporcunun çalışma he­vesi de değişir. Antremanlara daha aktif bir şekilde katılma isteği gösterir.

Herhangi bir teknik, kontro hücum veya savunmanın ne amaçla yapıldığını ve ne zaman temel sistemde uygulanması gerektiği açıklanırsa, katılım arzusu nispeten artar. Öğretimde bir veya daha fazla tekniğin taktikte birleştirilerek savunma ya da kontra hücum kombinasyonlarının en uygun bir anda tatbik edilmesi üzerinde duyarlı olunmalıdır.

Sporcular çalışma ve müsabaka esnasında kendi basan ve hatalarını görüp, inceleme alışkanlığı kazanmalıdırlar.

Bu dönem güreşte teknik-taktiğin bilinçli ve aktif olarak antreman süreci içinde çalışan sporcularda, üst düzeyde bir sporcu olarak yetişmeerinde önem­li bir dönüm noktası olarak değerlendirilir.

5- Öğretimde yabancı vasıtalar: Güreş öğretiminde çeşitli şekillerde açıklık getirmenin yararı büyüktür. Bu güreşçide verilen teknik veya çalışma sistemi hakkında yardımcı vasıtalarla açıklık getirilir.

Öğretimde genel yardımcı vasıtalar şunlardır: filmler, şekiller, slaytlar ve üst düzeydeki güreşçilerin antreman veya müsabakalarını canlı veya banttan seyretmedir.

a) Uygulamada herhangi bir tekniği göstermek amacıyla tecrübesi az olan
güreşçiler yanında büyük ilgi ile izlenir. Güreşte teknik ve kontra tekniklerde,
hareketler o kadar çabuk geçer ki, bunu durarak veya ağır çekimle göstermek
imkansızdır. Her zaman gösterme metodu sözlü açıklamayla bağlanarak yaş
seviyelerine göre en küçük detaylarına kadar inilir.                                                                                                           ,v

b) Yardımcı Vasıtalar: Öğretimde önemli aşama olarak resim fotoğrafik şekiller, sinamograflar, video bantlar vs. yer alır.

Öğretimde bazı tekniklerin özel tutuşları (köprüde rakibi tutma) kontra hü­cumlarda bazı özel duruşlar vb. resimler vasıtasıyla canlandırılırlar. Herhangi


bir tekniğin veya güreşçinin hareketlerini önceden video banda alarak bazı du­rumları ağır çekimle gösterme güreşçilere büyük yarar sağlar.

c) Üst düzeydeki güreşçilerin antreman ve müsabakalarının seyretme ant-reman ve müsabaka seyretme küçükler arasında büyük ilgi uyandırır. Sey­redilen antreman veya müsabakada en alakalı karşılaşma kaba taslakda analiz edilerek bazı esas teknik-taktikler üzerinde durularak incelenir. Yapılan göz­lemlerde çocukların en fazla ilgisini çeken sorulan tatmin edici bir şekilde ce­vaplandırılıp, bazı tekniklerin özellikleri izah edilir.

6- Öğretimde Sistemlik ve Sebatlık: Güreş teknikleri çok değişik var­yasyonlarda olup, savunmalar ve kontra hareketleri içermektedir. Bunların be­nimsenmesi ancak kati bir sistemlilik ve sebatla gerçekleştirilir. Teknikler ku­ruluş tarzlarına göre iki gruba ayrılırlar.

a) Elementleri kolay icra edilen teknikler, Basit Teknikler

b) Bir veya birkaç elementten kombine edilen teknikler - Bileşik Teknikler.

Bileşik oyunların öğrenilmesine geçmeden önce çocuklarda bazı motorik özelliklerin geliştirilmesi, tekniklerin uygulanmasını ve tekniklerin öğrenimini kolaylaştırır. Salto, çangal salto, suples, yan suples vs. gibi teknikleri öğ­renmeye geçmeden önce hareketlilik, elâstikilik ve önemli bölgelerdeki kas grupları geliştirilmelidir. Ön hazırlık olarak özel hareketler (eşli ve eşsiz ayakta köprüye düşüşler, dönüşler, manket atma vs.) yapılır, sonunda esas tekniklere geçilir.

Bastırarak vurgulamak gerekirse; uygulaması güç olan tekniklere ancak çok yönlü fiziksel gücün arttırılmasından sonra geçilmelidir, aksi taktirde gös­terilen tekniklerde amaca uygun bir çalışma kaydedilmez, bilâkis sık rastlanan sakatlıklara neden olabilir.

Öğretimde sistemlilik, güreş çalışmalarının bir sistem dahilinde plânlı ve programlı bir şekilde cimnastik hareketleri ve genel kütlür - fizik hareketleri seçilerek sebatlı bir şekilde çalışılmalıdır. Teknik öğretiminde aynı plân ve program dahilinde gerçekleştirirken bilinenden bilinmeyene, basitten kom-binatif çalışmalara, kolaydan zora geçiş yapılır.

Tekniklerin ve kontra hareketlerin öğretiminde genellikle tüme varım ve tümden gelini yöntemleri uygulanır.

Güreşte tecrübesi az olan vasat güreşçiler için verilen teknikler icraasmda güçlük karşılaşmayacak teknikler, güçlük ve antreman kapsamı her antreman için değişkendir. Antremanlı kişi yüksek antreman yüklenmelerini kolaylıkla kabul edip severek hazmedebilir. Öğretimde seçilen konular hazırh ve yaş se-


viyelerine göre ilgisizlik uyandıracak kadar basitleştirilmemelidir. Bilakis ira­
de ile zorluklan yenerek önemli sonuçlara ulaşma alışkanlığı meydana ge­
tirilmelidir. Öğretimde elverişliliğin pratik olarak uygulaması iştirak edenlerin
yaş seviyelerinin klâs, kilo ve güçleri bir seviyede olmalıdır.                                                                                                            *"
Spor pedagogu teknik öğretiminde birçok incelikleri bilmelidir. Öğ­
rencilerine salto ve suples atışlanna geçmeden önce güreşçilerininin boyun
adalelerinin gelişmesini sağlayıcı alıştırmalar seçilir. Ayaklann diz böl­
gesinde bükülmemesi vücudun bir yay şeklinin almasına dikkat edilerek, eş­
siz, mankenli ve daha sonra eşli çalışmalarla salto ve suples atışlanna ge-
çireler çalışmalar gerçekleştirilir.

7- Benimsenen teknik alışkanlığı uzun zaman koruyabilme: Mo-torsal özelliklerin çalışılarak geliştirilmesi güreşte önemli bir yer tutmaktadır. Genellikle güreşçinin öğrendiği her hareketin pekiştirilmesinde defalarca tek-rarlıyarak alışkanlık haline getirilmesi gerekmektedir. Güreşçi motorsal özel­liklerini geliştirerek taktik üzere verilen herhangi bir tekniği serbest ve ay­rıntılı bir şekilde uygulayarak uzun müddet koruma alışkanlığı meydana ge­tirilmelidir. Eğer güreşçi teknikleri doğru olarak benimsemişse, yapılan ha­reketler ekonomik, bilinçli ve rasyonel bir şekilde güreşte hareketli ve berecikli olarak uygulayabilir. Pekiştirilen genel ve özel fizik hazırlığı tek­niklerde müsbet etkisi artarak alışkanlıklar uzun zaman korunabilir. Pe­kiştirilen teknikler yalnız defalarca uygulamak değil, teknikler çeşitli taktik varyasyonlara göre çeşitli şartlarda uygulanmalıdır.

Tekrar yoluyla alışkanlığın meydana getirilmesi değişik şartlarda aynı ha­reketlere yeni yeni elemenler ilâve edilerek bilgi ve teknik düzeyi artınlır. Öğ­renilen her tekniğin varyasyonları karşı taraftan gösterilen tepkinin savunma ve kontra hücumlarına göre kombine hareketlerle becerekli yapılan hareketler alışkanlık halini alırlar.

8- İntikal (Kavrama) Prensibi: Her antreman bir önceki antremanın te­mellerine dayanarak bilinçli bir program uygulanmalıdır. Güreşçinin çalışma stili metodik ve pedagojik esaslara dayanarak uzun vadeli çalışmaya yö­neliktir. Çetişli dönemlerde değişik yaş gruplarında ve ayn ayrı antrenörler ta­rafından çalıştırılmaları hatalıdır. Bu tür çalışmalar kişinin elde ettiği bazı özellikleri geliştireceği yerde ya ulaşılanın temelinde başlar, veyaput ta bu ka­rakterleri gözden kaçırarak ilgisi olmayan yönlerde çalışmalarını boşa har­camış olur. Bazı spor otoritelerine göre bu tutum tamamıyla hatalı bir uy­gulama olarak değerlendirilir. B öylelikle! spor düzeyini zirvelere ulaştıracağı


yerde yeni baştan başlar. Hatta üst düzeydeki milli güreşçiye dahi ça­lışmalarda hataları kısa bir süre içerisinde telafi edeceği yerde alakası olmayan lüzumsuz çalışmalar yaptırılır.

9- Güreşte tekniklerin öğretim ve pekiştirme süreci: Spor pedagogu teknik Öğretim ve pekiştirme döneminde ayrıntılarıyla güreşçinin motorsal özelliklerini öz önünde bulundurarak uygun yöntemlerden yararlanarak teknik öğretimine geçer.

Güreşçinin yaş hususiyetine spor düzeyine ve tekniğin yapısına göre tü­mevarım ve tümdengelim yöntemleri uygulanır. Tekniklerin öğretiminde ge­nellikle oyun özellikleri göz önünde bulundurulur. Sporcunun günlük ya-şatısında sık rastlanan hareketlerden oluşan basit kuruluşlu tekniklerde ko­runma refleks ve reaksiyonlar yaratılmadan öğretilmeleri sakıncalıdır. Ön­celikle buna benzer eşli yardımcı hareketler benimsenip, geliştirildikten sonra gerçek öğretimde uygulamaya geçilir. Öğretim bir çok safhalara bölünerek tek­nikler öğretilir. Aşağıda verilen maddeler gereğince öğretimin tasarlanması sporcuların belleyiş kabiliyetlerini arttırıp, antrenörün çalışma gücünde büyük alternatifler meydana getirilir.

1) Tekniklerin tam olarak isimlendirilmesi.

2) Hakiki teknik öğretiminden önce ön hazırlık olarak benzeri hareketlerin yapılması.

3) Teknik hakkında kısa bilgilerin verilmesi. (Özellikleri ve hangi güreşçi tarafından en iyi şekilde uygulandığı)

4) Tekniğin ayrıntılı olarak bazı Özellikleri ve çift yönlü uygulaması

5) Tekniğin zihinsel uygulaması

6) Tekniğin kısımlara ayrılarak çift yönlü pasif uygulaması.

7) Tekniğin tümüyle partnere (eşe) veya mankele çift yönlü uygulanması

8) Tekniğin mukavemetsiz ve mukavemeti arttırılarak uygulaması. -

9) Teknik hakkında bilgiler tamamlanıp, hataların düzeltilmesi.

10) Tekniğin çeşitli tutuşlarda taktik varyasyonları hareket esnasında bağ­
lanması                                                                                                          :

11) Teknik varyasyonları mukavemetsiz manken ve partnere giderek artan mukavemetle hareket halinde uygulanması.

12) Teknik-Taktik kopleleri-bağlayarak teknikleri pekiştirme.

13) Öğrenilen tekniklerin şartlı, serbest ve müsabaka halinde pe-kiştirilmeleri.


14) Teknikleri rakip güreşçilerin hareketlerine göre uygulama planını ter­tipleyip, gerçekleştirilme yeteneğine sahip olma.

15) En güç durumlarda bile verilen tekniğin hücum, savunma ve kontra hü­cumun geçerli silahı olarak değerlendirilip, uygulayabilme yeteneğine sahip ol­madır. Her ne olursa olsun teknik öğretiminde yukarıda adı geçen sıra ko­runmaz. Hatta bir öğretim döneminde bile bu sırayı korumak mümkün değildir.

Spor pedagogu teknik öğretiminde şanları hafifleterek veya ağırlaştırarak çalışma yöntemlerine çeşitli alıştırmalar takviye edebilir.

Bu ancak değişik düzeyde görev verilecek rakibin durumuna göre savunma ve kontra hücumlar uygulanır. Teknik-Taktik açısını genişleterek rakip gü­reşçinin güreş karşılaşmaları çerçevesine sokularak tatbik edilebilir. Bu ancak üç yönteme göre gerçekleşir. Şartlı, serbest ve kontrol karşılaşmalarıdır.

1) Şartlı karşılaşma: Genellikle antrenörün vermiş olduğu göreve taktik varyasyonlara göre hareket edilir. Bu tür çalışmalarda teknik ve taktik önceden belirlenir. Görev yalnız teknik-taktik veya kombine karakteri taşır. Özellikle şartlı karşılaşmalar öğretim karşılaşmaları ile sıkı bir işbirliği sağlanarak tekniklerde bazı yeni elementler veya varyasyonlar öğretim veya pekiştirme amacıyla gerçek atış yapılmadan çalışmalar organize edilir.

2) Serbest karşılaşma: Karakter bakımından müsabakaya çok yakın olup, güreşçinin veya antrenörün özel planına göre uygulanır. Antrenör kar­şılaşmada tekniklerin sayısını arttırır. Yüksek veya temposu düşük olup, ayrı tatbikler veya savunma varyasyonlarının tatbikinde kurallarda bazı değişmeler yaparak devrelerin sürelerini uzatma, dinlenme sürelerini kısaltma vs. koşullar planlaştınlır. Müsabaka karşılaşması, müsabaka havası içerisinde yapılıp, gü­reşçi için son hazırlık sınavıdır. Genellikle bu çalışmalara kontrol kar­şılaşmaları kapsamına alır.

3) Kontrol karşılaşması: Bu müsabaka yöntemi ancak güreşçinin mü­sabaka öncesi hazırlık durumun ve takım seçmeleri için yapılan kontrol kar­şılaşmalarıdır. Çok yönlü güreş tekniği meydana getirilmesi şarttır. Do­layısıyla her şeyden önce hareketler kısımlara bölünerek öğretilmelidir. Bun­dan sonra ise genel ve özel hareketlerle belirli bir tekniğe geçmeden önce ön hazırlıklar kompleleri seçebilmektir. Özellikle seçilen alıştırmalar o tekniği ic­ra edecek kas grubuna relatif kuvvet geliştirerek dayanıklılığı geliştirme, özel hareketler koordinasyon ve geniş çapta çalışabilen eklemleri angaje ede­bilmektir. Şimdiki haliyle kullanılan melodik formasyonun isim olarak ad­landırılması önemli olmayıp, öğretim ve benimsetme yönünde başarılı bir şe-


Mide sonuçlandırılabilir. Sovyet güreş uzmanı V. Y. Sumolin'e göre güreşçi alıştırmaları dört yönteme göre yapılmalıdır.

1- Standart Yöntem

2- Değişken Yöntem

3- Kontrol Yöntem

4- Müsabaka Yöntem

1) Standart Yöntem (Tek örnek üzere - numune)

Çalışma şartlan değişmez. Güreş Öyle bir spordur ki, teknik-taktik po­zisyonları aynen tekrarlanması. Bu yöntem daha doğru olarak analojik (benzer) olarak kabul etmekte yarar vardır.

2) Değişken Yöntem

Bu yöntemde antreman şartları değişkendir. Bu genellikle tüm metodik tu­tumlar partnere göre gösterilen mukavemete ve tekniklerin durumuna göre de­ğişir.

3) Kontrol Yöntem

Spor formunu yoklamak için çeşitli testlerle güreşçinin (psikolojik, fiziksel,

fizyolojik ve fonksiyonel) durumu tesbit edilir.

4) Müsabaka Yöntemi

Müsabaka anı için temel ve özel kuvvetin, performansın en süt düzeyde ol­ması amaca yönelik çalışır. Hareketlerin benimsenip, pekiştirilerek taktiğin çağımızda en geçerli silah olarak kullanıldığı antrenöre düşen önemli gö­revlerden biridir. Güreşçi antreman yüklenmelerini tayin eden araç ve ayrıntılı bilgilerle modernleşmiş bîr çalışma kapasitesine sahip olmalıdır. Buna ancak çeşitli yöntemlerle ulaşılır. Hareketlerin öğretim ve pekiştirmede uygulanan metodik usülleJriunlaKiır.

/. Yöntem: Taktik araçlar teknik öğretiminde benzeri birçok özel ha­reketlerle motorsa! özellikler geliştirilerek ön hazırlık yapılır.

2. Yöntem: Mukavemeti değiştirerek öğretim esnasında partner önce hiç mukavemet göstermez. Tedrici bir şekilde benimsenen teknik, mukavemet art­tırılarak uygulanır.

3. Yöntem; Partner değiştirilerek boy* kilo, stil yönünden değişik eş se­çilerek uygulanan teknikler.

4. Yöntem: Karşılaşma deriştirerek, amaca göre şartlı serbest ve mü­sabaka karşılaşmaları değiştirilerek yapılan çalışmalar.

5. Yöntem: Tempo değiştirerek özel dayanıklılığı, kuvvette çabukluk, mü­sabakaya yakın bir tempo ile uygulanmalıdır.


6. Yöntem: Şartlı rakip spor pedagogunun hazırlamış olduğu teknik-taktik amaçla karşılaşacağı rakibin stiline göre çalışmaların hazırlanmasıdır. Taktik manken olacak güreşçi rakibin maniyer, hareket, savunma, teknik-taktik stiline göre hazırlanır. Bir nevi model antremanıdır.

7. Yöntem: Görüşü hudutlayarak motorsal reaksiyonlarını tamamlayıcı do­ku ve denge analizatörlerini geliştirmek için görüşü hudutlayarak kontrol edi­lir.

8. Yöntem: Destekleme yoluyla spor pedagogu güreşçinin uyguladığı tek­nik harekette eliyle tutuşlar ve hareketlerde bastırarak, iterek, çekerek veya sinyal vasıtasıyla desteklemektedir.

9. Yöntem: Analitik uygulama ile teknik oyun kısımlara bölünerek kuruluş tarzını daha belirtili bir şekilde vurgulayıp, benimsetebilmek için uygulanır.

10. Yöntem: Tekniğin detaylarıyla yalnız bazı kısımların icra edilmesidir. Örneğin ayaklara girişte yalnız tutuş ani veya kafa kolda tutuştan sonra kal­çanın çıkarılması vs. anlar belirtilerek vurgulanır.

11. Yöntem: Pozisyon yolu ile. Teknik hareketsiz durumdan belirli bir po­zisyondan veya tutuşla başlar. Antrenör bazen karşılaşmayı durdurarak gü­reşçilerin belirli bir pozisyondan başlamalarını arzederek hatalarının kendileri tarafından keşfedilmelerini görev olarak verebilir.

12. Yöntem: Sentez (bileşim) yoluyla teknik hareketin tümüyle hiç kı­sımlara bölmeden uygulanmasıdır.

13. Yöntem: Ağır çekimle uygulama teknikler. Ağır çekimle icra edilerek oyunun tüm detaylarıyla tüm özelliklerini ve önemli elementlerini vur­gulayarak benimsemek için uygulanır.

14. Yöntem: Hataları uyarmak için yapılan çalışma-yanlış yapılan ha­reketin düzeltilmesi için birçok ön hazırlık çalışmaları yapılır.

Bu da yeterli değilse, başka bir yöntem seçilir. Yapılan hareketin esas ha­reketten değişik ve hatalı olanı uygulanır. Düzelticinin hareketi ise, hii diz­lerini yere değdirmedin indirme yapılır.

15. Yöntem: Sinyallex uygulama. Tekniklerin pekiştirilmesinde önemli yer alır. Bu durumlara özellikle rakibin duruşu, aradaki mesafe sağ-sol ayak po­zisyonları, minderin sathı antrenörün sözü vs. içerisine alır.

16. Yöntem: Dinamik uygulama. Güreş esnasında yapılacak olan teknik müsabaka şartlarına yakın bir tempo ile uygulanır. Bu tür çalışmlara çeşitli al­datıcı hareket ve manevralarla tekniğin güreş şekline hazırlanması basan ile icra edilmiş olur.


17. Yöntem: Hızlandırılmış uygulama. Tekniğin süratini arttırmak için uy­gulanır. Güreşçi seçtiği hareketi optimal düzeyde uyması amaçlanır.

18. Yöntem: Simetrik uygulama. Teknik çift uygulama amaçlanır. Yapılan bir çok incelemelere göre teknik önce uygun olmayan tarafa, daha sonra ise uy­gun taraftan uygulanarak öğrenilmesi çok daha başarılı olduğu görülmüştür.

19. Yöntem: Analojik (benzeri) uygulama.. Teknik öğretiminde çeşitli tu­tuşlarla şuurlu olarak tekrarlanıp, aynı şartlar içerisinde uygulanmasıdır.

20. Yöntem: Komple uygulama-Bu tür çalışma genellikle tekniklerin taktik komplelerde bağlanmasıdır.

21. Yöntem: Solunum koordinasyonu. Solunum strüktürü (yapısı) fiziki ha­reketin karakterine göre uygulanan tekniklerdir.

22. Yöntem: Teknik-taktik epizot(vaka) olarak düzenlenip, uygulanır. Her­hangi bir rakibin hareketlerini canlandırarak yapılan sahnede teknik-taktik ola­yının bir karşılaşma içerisinde sıkıştırılarak uygulandınlmasıdır. Kar­şılaşmanın süresi teknik-taktik epizoda bağlıdır.

23. Yöntem: Handikap yoluyla (öncülük tanıyarak) yarış amacıyla verilen taktiğin uygulanmasında birine öncülük tanıyarak (tutuş müsait pozisyon vs.) yapılan bir nevi çalışma usulüdür.

24. Yöntem: îdiatör (tasavvur yoluyla) uygulama teknik öncelikle zihinsel olarak tasavvur edilmesi ve çeşitli durumlara göre uygulanmasıdır.

25. Yöntem: Taktik girişimler. Özellikle bu usûl teknik-taktik hareketlerin kompleleriyle teknik uygulamada bir hazırlık demektir. Her bir hareketin ken­dine spesifik olan taktik girişimleri vardır. Spor pedagogun anlayış tarzına ve genz güreşçinin ferdi özelliklerine göre taktik girişim olarak bir gereç kul­lanılır, (denge bozma, manevralar, ataklar, duble ve beri hücumlar, aldatmalar vs. kullanılır.

Bu tür yöntemlerin başlıca amacı öğrenilen tekniklerin karşılaşmada pe­kiştirilerek teknik-taktik uygulama yollandır. Çağımız modern güreşte ant-ronör bir çoğundan yararlanarak genç güreşçinin güreş tarzını (maniyerini) in­celeyerek değerlendirir. Bir çok zayıflıkların giderilmesinde kolaylık sağ­lanmış olur. (23)