SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ  YÖNETMELİĞİ

 


Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; spor dallarına göre spora başlama yaşında bulunan çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerini aksatmadan elit sporcu olarak yetiştirmelerini sağlamak için Sporcu Eğitim Merkezleri kurulması ve yönetilmesine ilişkin kuralları belirlemek.


Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik Sporcu eğitim Merkezlerinin kuruluş, yönetim,eğitici ve öğretici kadroları, merkeze alınacak öğrencilerin secimi, kayıt ve kabulü, örgün öğretim kurumları ile olan ilişkileri, barınma, beslenme, sağlık, kıyafet ve disiplinle ilgili esas ve usulleri kapsar.


Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi gereğince hazırlanmıştır.


Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen,

Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Daire Başkanlığı : Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığını;

Federasyon : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki Federasyon Başkanlıklarını,

İl Başkanı : İl’in Valisi

İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

İl Müdürü : Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

Şube Müdürü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürünü,

İlçe Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

İlçe Müdürü : Gençlik ve Spor İlçe Müdürünü,

Öğretim Kurumu : Örgün eğitim ve öğretim yapan kurumları,

Merkez : Sporcu Eğitim Merkezini,

Merkez yöneticisi : Merkezin sevk ve idaresini yöneten kişiyi,

Kurul : Sporcuların merkeze alınması için seçim ve sınav yapan kurumlar,

Eğitici ve Öğretici : Merkezdeki Sporculara ders veren eğitimcileri ve ilgili antrenörleri ifade eder.
 İKiNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
  

 


Kuruluş ve Yönetim

Madde 5- İl Müdürlüğü ya da ilgili federasyon Başkanlığının teklifi, Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı ve ilgili Federasyon Başkalığından birer üyenin katılmasıyla oluşturulacak komisyonun, kurulması istenen merkezi yerinde görüp tesisin yeterliliği, sporcu potansiyeli gibi hususlarda incelemeler yapıldıktan sonra vereceği uygun görüş doğrultusunda Genel Müdür onayıyla Sporcu Eğitim Merkezi kurulur.


Merkezin Sorumlusu

Madde 6- Merkezin sevk ve idaresinden, İl müdürlüğüne bağlı olarak merkez yöneticisi sorumludur. Merkez yöneticisi beden eğitimi ve spor alanında eğitim görmüş kişilerden seçilir.


Merkez Personeli

Madde 7- Merkezin hizmetlerini yürütmek için yeterli sayıda olmak üzere aşağıdaki personellerden görevlendirilebilir.

a) Memur

b) Ayniyat Memuru

c) Ambar Memuru

d) Daktilograf

e) Ahçı,

f) Bulaşıkçı,

g) Bekçi, bakıcı

h) Hizmetli

ı) Garson

Eğitici ve Öğreticiler

Madde 8- Sporcu Eğitim Merkezinde aşağıdaki eğitim ve öğretim elemanları görevlendirilebilir:

a) Doktor (tercihen spor hekimi) b) Beslenme Uzmanı c) Psikolog
d) Fizyoterapist e) Sağlık memuru f) Hemşire
g) Yabancı dil ve belletici öğretmenler h) İlgili spor dalı antrenörleri ı) Gerekli görülecek diğer eğitici ve öğreticiler

Bu elemanlar; İl Müdürlüğü kadrosunda olabileceği gibi, ildeki diğer kurumlardan, Genel Müdürlükçe geçici görevlendirme yapmak suretiyle çalışabilir.

Eğitim ve Öğretim Elemanlarında Aranacak Şartlar

Madde 9- Eğitim ve öğretim elemanlarında aranacak şartlar şunlardır;
a) Devlet Memurları Kanununda belirtilen şartlara haiz olmak,
b) Uzmanlık alanlarıyla ilgili özel şartları taşımak,
c) Antrenörler için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Antrenör Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen Şartlara haiz olmak,
d) Antrenörler, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ceza Yönetmeliğine göre bir defa da 6 aydan fazla ceza almamış olmak.

Görev Yetki ve Sorumluluk Talimatı

Madde 10- Merkezde görevlendirilecek personelin görev, yetki ve sorumlulukları, Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanacak ve Genel Müdürlükçe onaylanacak talimatla belirlenir.

Kurul

Madde 11- Merkeze sporcu alınması, iki aşamalı seçim sistemi ile yapılır.

a) İlk aşama seçmeleri, iller veya merkezlerde her spor dalının özelliği dikkate alınarak aşağıdaki üyelerden oluşan kurulca yapılır.

Başkan : Gençlik ve Spor İl Müdürü
Başkan Yardımcısı : Merkez Yöneticisi
Üye : Spor Şube Müdürü
Üye : İlgili Federasyonun görevlendireceği iki uzman,
(Uzman antrenör eğitim kurulu tarafından seçilir.)
Üye : Spor eğitim Dairesi Başkanlığından iki uzman,
Üye : İlgili spor dalından iki antrenör,
Üye : Doktor

b) Merkeze alınacak sporcuların ikinci aşama seçmeleri Spor Eğitim Dairesi Başkanlığından bir üye, ilgili federasyonca görevlendirilecek üç üye ve merkezde görevli bir antrenörden oluşan bir komisyon tarafından yapılır.


Kurulun Göreve Başlaması ve Görevin Sona Ermesi

Madde 12- Kurul, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü spor eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi, Genel Müdürün onayından sonra göreve başlar ve seçme sınavı sonuçları açıklanmasından sonra görevi sona erer.


Kurulun Görev Yetki Sorumlulukları

Madde 13- Kurul; adayların müracaat ve seçilme şartlarının uygunluğunu tespit ederek, merkeze alınacak aday öğrenci sporcuların birinci aşama seçme sınavını yaparak ikinci aşama seçimi için ilgili federasyona aday öğrenci listesini gönderir.

Duyurular

Madde 14- Duyurular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince en geç Nisan ayının sonuna kadar aşağıdaki kurum ve kuruluşlara iletilir;
a) Mali basın vasıtasıyla halka,
b) Milli Eğitim Müdürlükleri vasıtasıyla il ve ilçe okullarına,
c) Resmi kurum ve özel kuruluşlara,
d) Köy muhtarlıklarına yapılacak yazışmalarla diğer kişilere duyurular yapılır.

Başvuru Usulleri

Madde 15- Doğrudan merkezin bağlı bulunduğu İl Müdürlüğüne başvuru formu doldurarak yapılır. Form ile birlikte
a) Dilekçe,
b) İki adet vesikalık fotoğraf
c) Öğrenim belgesi
d) Nüfus hüviyet cüzdanının aslı,
e) Lisansiye spor yapanlardan sporcu lisansı istenir.

Müracaat Süresi

Madde 16- Adaylar Mayıs ayının ikinci haftasına kadar müracaat edebilirler. Başvuruları uygun görülen sporculara seçme sınavı tarihleri yazılı olarak bildirilir.Seçmeler Katılacak İllerin Belirlenmesi

Madde 17- Seçmelere, merkezin bulunduğu il ve ilçelerin öğrenci sporcuları ile diğer ilerden kabul şartları taşıyan sporcu öğrencilerde müracaat edebilir.

Seçme Usulleri

Madde 18- Başvuruları kabul edilen ve istenilen belgeleri tamamlayan adayların birinci aşama seçme sınavları Haziran ayının ilk haftasında ilgili Federasyon ve Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığınca belirlenen esas ve usullere göre kurulca yapılır.

İkinci Aşama Seçmeleri : Birinci Aşama seçme sınavını kazanan adaylar, Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen bir uzman, ilgili federasyonca görevlendirilen uzmanlar ve merkezde görevli antrenörlerden oluşan komisyon nezaretinde 1 aylık deneme eğitimine alınır. Deneme eğitimi sırasında sporcuların, zihinsel yetenek ve bilgi seviyeleri, fizyolojik özellikleri gerekli testlerle belirlenip takip edilir. Eğitim sonunda uygun görülen öğrenci sporcuların merkeze kesin kayıtları yapılır.

İl Müdürlüklerine Bildirme

Madde 19- Sınav şekli ve usulleri ile ilgili talimatlar şubat ayı sonuna kadar ilgili federasyon ve Spor Eğitim Dairesi Başkanlığınca tespit edilerek Genel Müdürlüğün onayından sonra ilgili İl Müdürlüklerine gönderilir.

Kayıt ve Kabuller

Madde 20- Sporcu öğrencilerin merkeze kesin kayıtları Eylül ayının ilk haftasında yapılır. Sporcu öğrencilerin örgün eğitim kurumlarına kayıtlarını veli olarak İl Müdürlüğü yaptırır.

Kayıt Sırasında İstenecek Belgeler

Madde 21- Sporculardan merkeze kayıt sırasında aşağıdaki belgeler istenir,
a) Noter tasdikli veli taahhütnamesi (Ek-1)
b) Öğrenim Belgesi
c) Nüfus cüzdanı
d) Sağlık kurulu raporu
e) Altı adet vesikalık fotoğraf

Öğrenci İşleri

Madde 22- İl Müdürlüğünce merkeze kayıtlı sporculara, tanıtıcı kimlik kartı verilir. Sporcular kimlik kartlarını merkezde bulundukları süre zarfında üzerinde taşımak zorundadırlar.
Sporcuların izinleri merkezin yıllık faaliyet programı çerçevesinde merkez yöneticisi tarafından kontrol edilir. Sporcular izinleri bu esasa göre kullanırlar. İzin süreleri bir yıl içinde iki ayı geçmez. Örgün eğitim kurumlarının tatile girmesinden sonra herhangi bir sportif müsabaka veya organizasyon varsa sporcuların merkezden ayrılmasına izin verilmez, ancak müsabaka ve organizasyon yoksa sporcunun tatil için ailesinin aynına gitmesine izin verilir.

Spor dalı ile ilgili sportif faaliyetler için sporcular İl Müdürlüğünce görevlendirilebilirler.

Sporcu merkezde bulunduğu süreler içinde okuldaki öğrenim durumu merkezce takip edilir. Öğrenim durumu hakkında sporcunun ailesine merkezce bilgi verilir.


Disiplin Kurulu

Madde 23- Merkezin disiplin işleri Merkez Disiplin Kurulu tarafından yürütülür. Merkez Disiplin Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur.

Başkan : Gençlik ve Spor İl Müdürü,
Başkan Yardımcısı : Merkez Yöneticisi ,
Üye : Spor Şube Müdürü,
Üye : Spor Dalı Antrenörü,
Üye : İl Müdürlüğü tarafından seçilen iki kişi.

Disiplin Kurulu kararı oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Kurul Başkanının oyu iki oy sayılır.

Disiplin Cezaları ve Bu Cezaları Gerektiren Haller

Madde 24- Sporcu öğrencilere verilecek cezalarla, her disiplin cezasını gerektiren başlıca davranışlar aşağıda gösterilmiştir.

A) Uyarma-Kınama

Uyarma, Sporcu öğrencinin davranışlarında kusurlu olduğuna sözle yada yazı ile dikkatinin çekilmesidir. Kınama , sporcu öğrenciye, cezayı gerektiren davranışta bulunduğunun ve tekrarından kaçınmasının kesin bir dille veya yazı ile bildirilmesidir.

Uyarma ve kınama cezasını gerektiren davranışlar şunlardır;

a) Önceden izin almadan spor dalı ile ilgili çalışmalara katılmamak.
b) Üstlerine ve arkadaşlarına karşı kaba ve saygısızca davranmak.
c) Yalan söylemek veya iftira etmek.
d) Çalışmalara geç katılmayı alışkanlık haline getirmek.
e) Merkezle ilgili yönetmelik, yönerge, tebliğ, sirküler ve emirlere uymamak.

B) Merkezden geçici ilişik kesme,

a) Uyarma ve kınama gerektiren davranışları alışkanlık haline getirmek, cezası (7 gün ) merkezden uzaklaştırmak.
b) Merkezde sigara ve içki içmek veya merkeze içkili gelmek, cezası 2-8 hafta süreyle merkezden uzaklaştırmak.
c) Merkezdeki üstlerine veya görevlilere fiili tecavüzde bulunmak cezası 2-8 hafta süreyle merkezden uzaklaştırmak.
d) Merkeze ait taşınır veya taşınmaz malları kısmen yada tamamen kasıtlı olarak tahrip etmek cezası 2-8 hafta süreyle merkezden uzaklaştırmak. Ayrıca meydana gelen zarar ödetilir.

Bu hareketlerin tekrarı halinde ceza 2 kat arttırılarak verilir.

C) Merkezden Sürekli Olarak Uzaklaştırmak,

a) Merkeze yaralayıcı, öldürücü aletler, silahlar ya da patlayıcılar getirmek
b) Uyuşturucu ve benzeri maddeler kullanmak,
c) Yasadışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda etkinlik göstermek, bu gibi kuruluşların propagandasını yapmak.
d) Geçici ilişik kesme cezası gerektiren halleri alışkanlık haline getirmek.
e) Merkeze kabul edilen sporcu ile eğitici ve öğreticilerin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılanlar, Sporcu Eğitim merkezlerinden 2 ay uzaklaştırılırlar. Bu faaliyetlerinden mahkumiyetleri durumunda ise Sporcu Eğitim merkezlerine kabul edilmezler.

Disiplin Kurulunun Çalışma Yöntemi

Madde 25 - Disiplin Kurulu, Kurul Başkanının çağrısı ile toplanır. Bir disiplin olayının meydana geldiğinin gerek doğrudan doğruya ve gerek ihbar ya da şikayet üzerine anlaşılması halinde ilgili sporcu öğrenci ya da öğrenciler disiplin kurulu başkanı tarafından disiplin kuruluna sevk edilirler.
Disiplin kurulu, olayı kurula gelişinden itibaren en geç bir hafta içerisinde karara: bağlar. Bu süre yetmediği durumlarda, kurul başkanının onayı ile uzatılabilir.

Disiplin kuruluna verilen sporcu öğrencilerin kurul tarafından sözlü ve yazılı olarak savunmaları alınır. Gerektiğinde tanıkların ifadelerine de baş vurulur. Disiplin kurulunca verilen uyarma ve kınama cezaları İl başkanının onayı ile sonuçlandırılır ve sporcu öğrenciye duyurularak yürürlüğe konulur.

Merkezden ilişik kesme cezası ile İl Başkanının teklifi ve Genel Müdürlük Makamının onayı ile sonuçlandırılır ve öğrenciye duyurularak yürürlüğe konur.

Merkezden İlişik Kesme

Madde 26 - Eğitim Merkezlerinde kayıtlı öğrencilerin liseyi bitirdikten sonra merkezle ilişikleri kesilir.
18 yaşını doldurmuş olan öğrencilerden liseyi bitiremeyenlerin merkezle ilişkileri kesilir. Velisi veya ailesi bir hak talep edemez. Ancak spor dalında başarılı olduğu İl Müdürlüğünce kurulacak komisyonca belirlenenlere bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl daha imkan verilir.

Antrenörleri tarafından dönem sonunda performansları ile ilgili olarak verilecek raporda, spor dalında verilen eğitimi kavrayamadığı veya gelişme kaydedemediği durumlarda ilgili Federasyonca da aynı kanaatin verilmesi üzerine sporcunun merkezle, ilişiği kesilir.

Sporcuların öğretim kurumlarından aldığı cezalar merkezin disiplin kurulunca da değerlendirilir.
Ortaya çıkacak hastalıklarda yapılan tedaviye rağmen sporcunun spor yapmasına imkan verecek düzelmenin olmaması sağlık kurulunca belgelendirildiği taktirde sporcunun merkezle ilişkisi kesilir.

Öğrencinin kanuni velisinin isteği üzerine öğrencinin merkezle ilişkisi kesilir.
Ayrıca orta öğrenim süresi içerisinde iki yıl başarısız olan sporcuların merkezle ilişkileri kesilir. Ancak, spor dalında başarılı olduğu İl Müdürlüğünce kurulacak Komisyonca belirlenen öğrencilere bir defaya mahsus bir yıl daha hak tanınabilir.

Başarılı Sporcular

Madde 27 - Liseyi bitiren ancak üniversite seçme sınavlarını kazanamayan merkez sporculardan üst düzeyde performans gösterenler, (Türkiye Şampiyonasında birinci olan, Olimpiyat, Dünya, Avrupa ve Akdeniz Oyunları Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş olanlar) 21 yaşına kadar Genel Müdürlük onayı ile merkezden yararlandırılabilir.

Transfer

Madde 28 - Sporcu Eğitim Merkezlerinde yetişen sporcu öğrencilerin kulüplere transferlerine imkan sağlamak amacıyla, ilgili Federasyonlar tarafından hazırlanıp Genel Müdürlükçe uygun görülen talimatlara göre işlem yapılır.

Sporcu Eğitim Programları

Madde 29 - Sporcu eğitim programları, yıllık olarak merkezde faaliyette bulunan spor dallarının Federasyon Başkanlıklarınca hazırlanır. Programlar, sporcuların öğretim kurumlarında ki eğitimlerini aksatmayacak şekilde eğitici ve öğreticileri tarafından uygulanır. Hazırlanan yıllık eğitim programlarına, imkanlar ölçüsünde sporcuların sosyal ve kültürel yönden gelişmeleri için gerekli olan faaliyetlere yer verilir.
Yıllık olarak ilgili Federasyon tarafından hazırlanan spor eğitim programları Genel Müdürlük makamının onayından sonrada uygulamaya konur. Bu programların bir örneği ilgili Federasyonca Spor Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Denetim

Madde 30 - Merkezler, teknik ve çalışma programları ile ilgili olarak, Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı ve ilgili Federasyon Başkanlığından uzmanların katılacağı komisyon tarafından, her öğretim yılında en az iki defa uygun görülen zamanlarda denetlenir. Denetim sonuçlarına göre gerekli işlem yapılır.

Mali Konular

Madde 31 : Merkezlerin ihtiyaçlarını ve merkezde kalan öğrencilerin eğitim ve öğretim ile diğer giderlerini karşılamak için bu merkezlerin bulunduğu İl Müdürlüğü bütçesine her yıl ödenek konur. Ödeneğin yeterli olmadığı hallerde fonlardan veya İl Müdürlüğü bütçesinden merkezlerin harcamaları ile ilgili fasıla aktarma alır. Harcamalar, depo ve ayniyat işlemleri İl Müdürlüğü mevzuatına uygun olarak yürütülür.


Eğitici ve Öğretici Ücretleri

Madde 32 - Eğiticilere ve uzmanlara fazla çalışma karşılığı ücretleri aşağıdaki şekillerde ödenir.
a) Antrenör, uzman ve danışman olarak görevlendirilen beden eğitimi öğretmenlerine her yıl Genel Müdürlükçe belirlenen ücret esaslarına göre
b) Eğitici, öğretici, belletici, uzman ve diğer memurlar gençlik ve spor hizmetleri uygulamasında görevlendirileceklere ödenecek ücretlerle ilgili esaslara göre,
c) Merkezde görevlendirilen yabancı spor uzmanı ve antrenörlere sözleşme gereği ücret ödenir.

Tedavi Masrafları

Madde 33- Merkezde kayıtlı bulunduğu süreler içerisinde sporcunun herhangi bir kaza yaralanma veya hastalık durumlarında yurtiçi tedavi masrafları İl Müdürlüğünce karşılanır. Gerekli durumlarda yurt dışı tedavi giderleri ise, Genel Müdürlük tarafından karşılanır.

Merkezden Yararlanma

Madde 34 - Merkezden, Genel Müdürlük onayı olmadan herhangi bir şekilde yararlanılmaz. Merkezde, ilgili spor dallarına yönelik hazırlık kampları düzenlenebilir. Milletlerarası yarışmalara katılacak sporcular ilgili spor dalı Federasyonunca Genel Müdürlük makamından alınacak onay süresi kadar bu merkezden yararlanırlar ve harcamalar ilgili Federasyon bütçesinden karşılanır.

 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
 


Rapor

Madde 35- Her yıl eğitim dönemi sonunda İl başkanlığı ve Spor Eğitimi Bilgileri Federasyonca detaylı bir rapor ile, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Sporcu Bilgi Formu (Ek-2, Ek-3) doldurularak Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Uygulama

Madde 36- Merkezlerin eğitim ve öğretim programlarına ait esas ve uygulamalar bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Hüküm bulunmayan hallerde ise, Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığının Genel Müdürlük makamından alacağı onay çerçevesinde işlem yapılır.

Merkezin İsimlendirilmesi

Madde 37- Sporcu Eğitim Merkezinin isimlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Bir spor dalında faaliyet gösterilmesi halinde, Merkezin bulunduğu il ve ilgili spor dalının adı ile anılır.
Örnek ..............Güreş Eğitimi Merkezi gibi
b) Birden fazla spor dalında faaliyet gösterilmesi halinde ise,Merkezin bulunduğu ilin adı ile alınır.
Örnek...........Sporcu Eğitimi Merkezi gibi.
c) Merkez spor faaliyetlerinde üstün hizmetleri geçmiş, ülkemize olimpiyat ve dünya şampiyonluğu kazandırmış kişilerin isimleriyle de anılabilir.

Antrenör Görevlendirilmesi

Madde 38- Merkezde, eğitim yapılan sporun özellikleri de dikkate alınarak en fazla yirmi sporcuya bir antrenör düşecek şekilde görevlendirme yapılır.

Antrenörlerin Gelişim Kurs ve Seminerleri

Madde 39 - Sporcu Eğitim Merkezlerindeki antrenörler için yılda en az bir defa gelişim kurs ve semineri düzenlenir. Antrenörler bu programlara katılmak zorundadır.

Giyim

Madde 40- Her yıl İl Müdürlüklerince, merkezde görevli antrenör ve sporculara ilgili Federasyonun eğitim kurullarınca belirlenecek spor kıyafetleri verilir.
Her yıl İl Müdürlüklerince sporculara, asgari olarak bir takım elbise, bir çift ayakkabı, iki gömlek, iki takım iç çamaşırı, bir kravat, iki çift çorap, bir terlik ve bir takım pijama verilir. Bu sayılar imkanlar ve istekler doğrultusunda artırılabilir.

Eğitim Giderleri

Madde 41- Merkezdeki sporcu öğrencilerin eğitim ve öğretimleri ile ilgili bütün giderleri İl Müdürlüğü tarafından karşılanır.
 


Yürürlük

Madde 42- 832 sayılı Sayıştay kanununun 205'nci maddesi hükmü gereğince Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

Madde 43- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür. Bu yönetmelik 31 Ocak 1994 gün ve 21835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

          

—— • ——