GÜREŞ EĞİTİM MERKEZLERİ  (GEM)

TÜRKİYEMİZDE HALI HAZIRDA BULUNAN GÜREŞ EĞİTİM MERKEZLERİ

     Türk Güreşinin 1970 li yıllardan sonra içine düştüğü başarısız durumdan kurtulmak için Ferederasyonlar ve sürekli değişen hükümetlerce çeşitli görüş  ve düşünceler ve görüşler ortaya atılmıştır.Ancak uygulama safhasına geçilemeden geçilse bile yeterli performans elde edilmeden görev süreleri sona ererek istenilen ilerleme bir türlü sağlanamamıştır.1986 yılı itibaren  Modern minder güreşine en iyi intibak edebilecek durumda  olan karakucak güreşini mindere adapte  etmek, güreşi daha geniş kitlelere yaymak ve eski parlak günlerimize geri dönebilme düşüncesi ile "KARAKUCAK GÜREŞİ GELİŞTİRME PROJESİ" adı altında uygulamaya geçilmiştir.

    Bunun bir sonucu olarak karakucak güreşi projesi ile seçilen ; ilk 1987 yılında Bolu ve Tokat ta güreş eğitim merkezleri açılmıştır.Bunları sırası ile : 1988 yılında Denizli ve Sivas , 1989 yılında Amasya ,  Yozgat , K.Maraş 1990 yılında Çorum , 1991 yılına Afyonda açılan güreş eğitim merkezleri günümüze kadar artarak süregelmiştir.Güreş eğtitim Merkezleri halı hazırda Türk güreşinin alt yapı kulvarının can damarıdır.Özelleştirme mali yetersizlikler yüzünden kapananan onlarca kulübün imkanlarının yok olması sonucunda güreş sporunda çok büyük bir potansiyel kayıp olmuştur.Spor yapma çağında 15 Milyona yakın genci olan Ülkemizin bu önemli kaynaklarını güreşe aktaramaması güreşimizin geleceği açısından çok büyük bir kayıptır.2001 yılı itabarı ile okullarımızda 500 civarında çocuğumuz eğitim görmektedir.Türk güreşi eğerki eğitim merkezi şansını iyi kullanamadığı takdirde önümüzdeki dönemlerde elaman ve alt yapı yönünden çok büyük sıkıntılara girmesi muhtemeldir.

 

GÜREŞ EĞİTİM MERKEZLERİMİZE ELAMAN ALINMA ŞARTLARI

VE GENEL DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİLER AŞAĞIDADIR

 

     2001-2002 ÖĞRETİM YILINDA

GÜREŞ EĞİTİM MERKEZLERİNE ALINACAK ÖĞRENCİ

SPORCULARA AİT SINAV UYGULAMA TALİMATI

   

    31 Ocak 1993 tarih ve 21835 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezleri Yönetmeliği hükümleri doğrlutusunda Güreş Eğitim Merkezlerine 2001-2002 öğreni yılı için öğrenci alınacaktır

 

    Sporcu Eğitim Merkezlerine alınacak öğrenci ve sayıları, Güreş Eğitim Merkezlerinin bulunduğu il Müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda  çıkartılacak öğrenci sayılarıda göz önünde bulundurularak Spor Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi, Genel Müdürlük Makamının onayı ile tesbit edilir.

 

    Söz  konusu yönetmenilğin 11 nci maddesi  hükmü gereği merkezlere öğrenci alınması 2 aşamalı sınavla gerçekleştirilecektir.

 

    1-BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ;

    1.1.-Birinci aşama sınavı 81 il merkezinde iki etapta yapılacaktır.Bu illerde yapılacak olan birinci etap aşama seçme sınavları en fazla iki gün sürecek olup, sınav sonucunda dereceye giren sporcular 2 grup merkezinde gerçekleştirilecek olan ikinci etap seçme  sınavına katılacaklardır.

 

    1.1.1-1.Aşama Sınavına Katılacak öğrencilerde aranacak şartlar :

    a) 11-12 yaş grubunda olmak, 1989-1990 doğumlular.(Yaş tahsisi olanlar kabul edilmez).

 

    b) 2000-2001 öğretim yılı içinde ilköğretim okullarının beşinci ve altıncı sınıf öğrencisi olmak.

 

    1.1.2-İl seçmelerine gerekli hallerde Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı veya Güreş Federasyonu Başkanlığından bir temsilci gönderilecektir.

 

    İller , İl ve ilçe seçme sınav tarihini tesbit ederek Spor Eğitim Dairesi Başkanlığına bildireceklerdir.

 

    1.1.3-Grup Merkezleri ve il kontenjanları EK-1' de belirtilmiştir.

 

   

    1.12.1-Afyon ve Kayseri Grup Merkezlerinde 11-15 Haziran 2001 tarihleri arasında 2 ci etap sınavları gerçekleştirilecektir.

   

    1.2.2-İkinci etap Sınavina katılacak her il.,ilçe  seçmelerini 25 mayıs 2001 tarihine kadar yapıp, il takımlarını oluşturucak ve takım listelerini 31 mayıs  2001 tarihine kadar Spor Eğitim Dairesi Başkanlığına bildireceklerdir.Belirtilen tarihlere kadar takım listelerini göndermeyen iller ikinci aşama sınavına kabul edilmeyceklerdir.

 

    1.2.3-11.AŞAMA SINAV ŞEKLİ

    1.Etap Güreş müsabakaları sonunda, sikletlerinde ilk 3'e giren güreşçiler ile Seçici kurulun uygun görmesi halinde her kiloda en fazla bir güreşçi Kayseri ve Afyon illerinde yapılacak 2nci etap  seçme sınavlarına katılacaklardır.

 

    1.2.4- 2 nci Etap Seçme Sınavına katılacak Güreşçiler o grup merkezinde bulunan Güreş Eğitim Merkezlerine tesbit edilen boş kontenjan kadar öğrenci-Sporcu alınacaktır.

 

    1.2.5-GÜREŞ MÜSABAKALARINA AİT UYGULAMA

    Sıkletler . (25-27) , 30, 33, 37, 41, 45, 50,  (55-70) kg şeklinde 8 sıklet üzerinden yapılacaktır.

 

    Müsabakalarda, İki yenilgi çift eleme sistemi uygulanacak olup, aşağıda belirtilen teknik şartlara da uyulacaktır.

 

     a)-Müsabaka Süresi : 2x2 = 4 dakikadır.Beraberlik halinde ise 2 dakika uzatma yapılacaktır.

     b)-Zorunlu bağlama salto kuralı uygulanmayacaktır.

     c)-İl ve Gruplarda yapılacak müsabakalarda 1 kg Tolerans vardır.

     d)-İl ve grup seçmeleri minderde yapılacak, Minder yoksa minder usulü karakucak yapılacaktır.

 

    1.2.6-Gruplara iştirak edecek sporculardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

    a-SAĞLIK RAPORU  (Hükümet tabipliğinden)

    b-Vukuatlı nufus cuzdanı sureti

    c-İlköğretim 5.6 ncı sınıfıında okuduğuna dair resimli ve okul tarafından tasdikli belge.(Bu belge İl müdürlüklerince de araştırılacak ve tasdik edilecektir.)Yaş tahsisi veya belgelerinde tahrifat bulunanlardan öncelikle il müdürlüklüre sorumlu tutulacak, bu durumda olanlar sınavı kazansalar dahi merkeze kabul edilmeyecektir).

 

    1.2.7-Grup merkezlerinde yapılan Güreş müsabakası sonunda o grup merkezlerinde bulunan Güreş Eğitim Merkezlerine alınacak sporcu sayısının 3 katı kadar öğrenci-sporcu Fizyolojik tetse girecek, testler sonunda başarılı olan öğrenci-sporcular o grupmerkezinde bulunan Güreş Eğitim Merkezlerine yerleştirilecektir.Süresi içinde kayıtlarını yaptırmayan asil öğrencilerin yerine sıralamaya göre yedekler alınacaktır.

 

    2-AŞAMA FİZYOLOJİK TEST SINAVI

    İllerinde başarılı olan adaylar 11-15 haziran 2001 tarihleri arasında Afyon ve Kayseri illerinde sınava tabi tutulacaklardır.Sınavlar , sporcu Eğitim Merkezleri yönetmeliğinin 18 nci maddesinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yapılacaktır.İkinci aşama seçme sınavı değerlendirilmesi sonucu başarılı olan sporcu-öğrenciler illerinde en yakın eğitim merkezlerine yerleştirilecektir.

 

    3-SINAV KURULLARI : Her Grup merkezinde oluşturulacak sınav kurulları Spor Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi Genel Müdürlük Makamının onayı ile oluşturulacaktır.

 

    4-MALİ HÜKÜMLER : İl takımı seçmelerinde ve grup merkezlerinde yapılacak sınavlar esnasında idareci ve antrenörlerin yolluk ve yevmiyeleri ile  1.aşama Sınavlarında başarılı olan ve 2nci aşama Sınavına katılacak sporcuların sadece yol giderleri bağlı bulundukları il Müdürlükleri bütçesinden karşılanacaktır.

       Grup Merkezlerinde ve 2nci aşama Seçme Sınavı esnasında görev alacak hakemlerin kanuni harcırahl ve ücretleri Güreş Federasyonu Başkanlığınca diğer görevlilerin harcırahları genel müdürlükçe karşılanacaktır.

         İl seçmelirde görev alacak hakemlere ait ücretler İl Müdürlükleri bütçesinden karşılanacaktır.

 

    5-Güreş Eğitim merkezlerinde ayrıca  ek sınav yapılmayacaktır.

 

    6-2000-2001 Öğretim yılı sonunda Güreş Eğitim Merkezlerinden çıkarılacak öğrenci-sporcular ; Güreş Federasyonu ile Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığından oluşturulan Güreş Eğitim Merkezleri üst kurul üyeleri ile il Müdürlüğünden temsilcilerin katılacağı kurul tarafından çıkarılacaktır.

 

    7-Bu talimatta yer almayan  ve tereddüt duyulan hallerde Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığının teklif ve Genel Müdürlük Makamının onayı doğrultusunda hareket edilecektir.

 

 

 

BECERİ VE KOORDİNASYON PARKURU

 

 

    Çıkış 5 metre                                     Düz takla (1)                Ters takla (1)      2 metre koşu     5 defa sıçra        2metre koşu  -- 3 metre denge    üzerinde yürüyüş-- 2 metre koşu  -    ALT GEÇİŞ-    ÜST GEÇİŞ 

 ALT GEÇİŞ ----    SLALOM ----     BİTİRİŞ              

 

 

                                                                                                                                                                 

                                                   

11-15 HAZİRAN 2001 TARİHLERİ ARASINDA

2NCİ ETAP SEÇME UYGULAMA PROGRAMI

 

10 Haziran 2001

Sporcuların Toplanması yerleştirilmesı Yerleştirilmesi , Sağlık kontrolü ve  tartı

11-13 Haziran 2001

Müsabakalar

14-15 Haziran 2001

Müsabakalar-Fizyolojik Testler-Mülakat- sonuçlarının ilanı ve kazananların listesi

 

   11-15 HAZİRAN 2001 TARİHLERİ ARASINDA AFYON-KAYSERİ

İLLERİNDE YAPILACAK OLAN GÜREŞ EĞİTİM MERKEZLERİ

2ci ETAP SEÇME DEĞERLENDİRME CETVELİ

 

    1-GÜREŞ MÜSABAKALARI :

 

    1.AŞAMA GÜREŞ MÜSABAKALARI                                                                             % 10

   

    İL BİRİNCİSİ                     : 10

    İL İKİNCİSİ                        : 9

    İL ÜÇÜNCÜSÜ                   : 8

    İL KONTENJAN                : 7

 

    2.AŞAMA GÜREŞ MÜSABAKALARI                                                                             % 25

    1NCİ                                    : 25

    2NCİ                                    : 22

    3NCÜ                                  : 19

    4NCÜ                                  : 16

 

    FİZYOLOJİK VE  GENEL YETENEK TESTLERİ                                                          % 50

    BECERİ VE KOORDİNASYON SLALOM        : %20

    DÜZ VE TERS TAKLA 800 mt dayanıklılık     : %15

    30 MT SÜRAT                                                         : %10

    GENEL YETENEK                                                    :% 05

 

   MÜLAKAT                                                                                                                             % 15

 

    TOPLAM                                                                                                                               % 100

 

GÜREŞ EĞİTİM MERKEZLERİMİZDEKİ SON DURUM

SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ LİSTESİ
02.03.2010

Sıra No EĞİTİM MERKEZİNİN ADI BRANŞI MEVCUT ÖĞRENCİ TOPLAM
GÜNDÜZ YATILI
1 ADANA SPORCU EĞİTİM MERKEZİ GÜREŞ 1 24 25
ATLETİZM 5 4 9
2 AFYON GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ GÜREŞ 10 19 29
3 AĞRI SPORCU EĞİTİM MERKEZİ ATLETİZM   20 31
KAYAK   11
4 AMASYA GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ GÜREŞ   25 25
5 ANTALYA ELMALI GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ GÜREŞ   29 29
6 ANTALYA KORKUTELİ GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ GÜREŞ 10 11 21
7 ARTVİN GÜREŞ EĞİTİMİ MERKEZİ GÜREŞ   18 18
8 AYDIN SPORCU EĞİTİM MERKEZİ ATLETİZM   9 31

güreş 22

GÜREŞ   22
9 BALIKESİR SPORCU EĞİTİM MERKEZİ JUDO 11 15 44
ATLETİZM 4 14
10 BOLU SPORCU EĞİTİM MERKEZİ CİMNASTİK   32 32
11 ÇORUM GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ GÜREŞ   30 30
12 DENİZLİ GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ GÜREŞ   29 29
13 EDİRNE SPORCU EĞİTİM MERKEZİ ATLETİZM 20   66
CİMNASTİK 30  
JUDO 16  
14 ERZURUM SPORCU EĞİTİM MERKEZİ GÜREŞ   37 69
ATLETİZM   22
KAYAK   10
15 ESKİŞEHİR SPORCU EĞİTİM MERKEZİ JUDO 10   49
ATLETİZM 19 3
GÜREŞ   17
16 GAZİANTEP SPORCU EĞT.MRK. ATLETİZM 2   24
GÜREŞ   22
17 MERSİN SPORCU EĞİTİM MERKEZİ ATLETİZM   8 16
GÜREŞ   8
18 KARS SPORCU EĞİTİM MERKEZİ ATLETİZM   28 81
KAYAK 10  
BOKS 20  
GÜREŞ   23
19 KAYSERİ GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ GÜREŞ   35 35
20 KONYA SPORCU EĞİTİM MERKEZİ JUDO 12   67
CİMNASTİK 9  
ATLETİZM 9  
HALTER 9  
GÜREŞ 28  
21 MANİSA SPORCU EĞİTİM MERKEZİ JUDO 47   47
22 K.MARAŞ MERKEZ GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ GÜREŞ   27 27
23 K.MARAŞ GÖKSUN GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ GÜREŞ   26 26
24 MUĞLA GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ GÜREŞ 2 42 44
25 ORDU SPORCU EĞİTİM MERKEZİ JUDO 26   58
GÜREŞ   32
26 RİZE GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ GÜREŞ 10 20 30
  SAMSUN GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ GÜREŞ   40 40
27 SİVAS GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ ATLETİZM 9   63

güreş=42

GÜREŞ 14 28
HALTER 12  
28 TOKAT SPORCU EĞİTİM MERKE HALTER   7 38

güreş 31

GÜREŞ 1 30
29 YOZGAT GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ GÜREŞ   33 33
30 AKSARAY GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ GÜREŞ   23 23
31 KARAMAN SPORCU EĞİTİM MERKEZİ ATLETİZM 12   12
32 OSMANİYE SPORCU EĞİTİM MERKEZİ GÜREŞ 6 20 güreş=26

69

ATLETİZM   43
TOPLAM 374 896 1270

Toplam:27 güreş eğitim merkezinde kalan yatılı ve gündüzlü sporcu sayısı : 750

GÜREŞ EĞİTİM MERKEZLERİMİZ

 

 

S.N

 

 

İLİ

 

 

İDARECİSİ

 

 

 

Alan

kodu

 

 

 

G,eğitim mrkz telf

 

 

İl müdürlüğü

telefonu

 

 

 

Fax

numarası

 

 

 

 

ANTRENÖRLERİ

 

1

 

Afyon

 

Faruk Bayram

 

272

 

2152806

 

2139000

 

2122207

İrfan erdoğan

Abdulselim ruzvanov

 

2

 

Amasya

 

Ali Tayyar

 

358

......?

 

2184310

 

2184057

İbrahim keleç

Nevzat çıplak

3

BOLU

 

K A

P A T I L

 D I

 

kapatıldı

4

Çorum

Hüseyin Karabudak

364

2136178

2134101

2123531

Hüseyin çolakoğlu

Rüşen çetin

 

5

 

Denizli

 

Yalçın Gökkaya

 

258

 

2622389

 

3710740

 

3713461

Mustafa Boylu

Mustafa kocakavak

 

6

 

Kahramanmaraş

 

Ramazan Ayman

 

344

 

2235365

 

2235362-63

 

2148256

Metin karpuzoğlu

Cengiz karakız

Rafet bandırma

Şahin hopur

7

Kayseri

M.Lütfü Turan

352

4374889

2228975-76

2321340

Seyfi karadavut

Mehmet biçici

8

Kars

Dursun Şimşek

474

...?

2233815

2233270

Gürsel Polat

 

9

 

Samsun

 

İsmail Tekin

 

362

 

2382720

 

2381890-91

 

2381895

Bayram yetkin

Mustafa demirkıran

10

Sivas

M. Nezih Ekinci

346

2124717

2275913-15

2273053

Servetaydemir

İbrahimüngör

11

 Tokat

Doğan Şahin

356

2143309

2143809

2145676

Ahmet turan

Necati temel

12

Muğla(Milas)

M. İbrahim Keleş

252

5123971

2141238

5121582

Mehmet güçlü

13

Konya

A.Bülent Melik

332

-------

3227950

3227912

Haydar şahin

Mustafa şahin

14

Artvin-Yusufeli

Mustafa Yerlikaya

 

466

 

8112168

 

2121140

 

2121309

Ömer demir

Fevz yıldırım

 

15

 

Yozgat

 

İhsan Ersoy

 

354

 

2128551

 

2121051

 

2128721

MustafaBaşer  Aydın DAL

Beytullahkaradavut

16

Aydın

Ali Yelgin

256

------

2253011

2252154

Osman alanbey

 

17

Burdur

Engin Bakay

248

------

2331040

2124629

Engin bakay

532-2716356

18

Erzurum

Yusuf Karaca

442

------

2336136-37

2344415

-----

19

İçel

Tuncay Püsküllüoğlu

324

--------

3253334-35

3252505

Ömer ersöz

20

Ordu

Kazım Akkuş

452

2335896

2231635

2231634

Cafer keser

 

 

GÜREŞ EĞİTİM MERKEZLERİ TEKNİK ANALİZİ

1

YILDIZLAR GREKOROMEN TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 16-18 NİSAN 2001 ŞANLIURFA

 

            ŞAMPİYONADA İLK ALTIYA GİREN SPORCU SAYISI...............60

 

            a-1-6 dereceye giren eğitim merkezi sporcuları sayısı...........................40

 

            b-klüp ve bölge sporcuları sayısı............................................................20

         

2

YILDIZLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 20-22 NİSAN 2001 KAHRAMANMARAŞ

 

 

A-1-10 DERECEYE GİREN SPORCU SAYISI..........................                 .100

 

B-DERECEYE GİREN EĞİTİM MERKEZLERİ SPORCULARI..............    60

 

   

3

ULUSLAR ARASI MÜSABAKALARDA GEMLERİN DURUMU (MİLLİ TAKIM BAZINDA

28-31 temmuz 1999 YILDIZLAR DÜNYA GREKOROMEN ŞAMPİYONASI DANIMARKA

 

            42 KG Halit Pınar                                            6          BOLU GEM

            46 KG Şeref Ayrata                                        4          DENİZLİ GEM

            54 KG TEKİN ÇAĞLAR                               4          KAYSERİ GEM

            58 KG OĞUZ GÜRSEL                                 2          KAYSERİ GEM

            69 KG SELÇUK ÇEBİ                                  1          RİZE ÇAYKUR

            76 KG MUSTAFA HAYLAZ                        2          AFYON GEM

            85 KG ADEM TAŞCI                                    1          DENİZLİ GEM

            100 KG MUSTAFA ÇETİN YÜREK           3         YOZGAT GEM

Klasmana giren 8 sporcudan 7 tanesi gemlerin soporcuları olmakta buda yatılı gemlerin vazgeçilmez olduğunun bir kanıtıdır,Bu şampiyonada Türkiye takım halinde 69 puanla dünya şampiyonu olurken Rusya 63 puanla ikinci ve gürcistan 47 puanla 3 oldu

 

4

YILDIZLAR DÜNYA SERBEST GÜREŞ ŞAMPİYONASI 18-20 TEMMUZ 2000 SLOVAKYA

 

            MİLLİ TAKIMIMIZN ALDIĞI TEKNİK SONUÇLAR

42 KG UFUK TAPAN                             3CÜ            ANKARA MTA

46 KG BURAK ERSİN ÇETİN               1NCİ           K.MARAŞ GEM

50 KG FATİH YERLİ                              3                 AKSARAY GEM

76 KG ŞEVKİ OKCANOĞLU                2                 ÇORUM GEM

 

10 KİŞİLİK MİLLİ TAKIMIMIZIN  5 KİŞİSİ GEMLERDEN OLUŞMAKTA

BU ŞAMPİYONADA  RUSYA 87 PUANLA 1  TÜRKİYE 71 PUANLA 2  UKRANYA İSE53 PUANLA 3 OLMUŞTUR KATILAN ÜLKE SAYISI 40 SPORCU SAYISI 188           

 

5

 

YILDIZLAR AVRUPA GREKOROMEN ŞAMPİYONASI

21-23 TEMMUZ 2000 SLOVAKYA/BRATİSLAVA

 

TEKNİK SONUÇLAR

42 KG MAHMUT GÖRMEZ                       2 NCİ             KAYSERİ GEM

48 KG ABDULLAH ÇOŞKUN                     5 NCİ              YOZGAT GEM

50 KG ŞEREF AYRATA                              2 NCİ               DENİZLİ GEM

54 KG TEKİN ÇAĞLAR                              6 NCI               KAYSERİ GEM

58 KG CUMA GÜZEL                                 3 NCÜ             KAYSERİ GEM

63 KG A.OĞUZ GÜRSEL                           1 NCİ              KAYSERİ GEM

69 KG SELAMİ TUNCER                          7 NCİ             ANKARA MTA

85 KG YASİN DELİKTAŞ                          3 NCÜ           AMASYA GEM

100 KG MUSTAFA ÇETİNYÜREK          1 NCİ           YOZGAT GEM

Bu Şampiyonada 10 kişilik milli takımımızın 9 kişisi  GEM’LERDEN OLUŞTU

Türkiye takım halinde 69 puanla Avrupa şampiyonu –Rusya 68 puanla 2 ci ve Macaristan ise 67 puanla 3 cü oldu.katılan ülke 40 sporcu sayısı 215

 

 

YILDIZLAR  GREKOROMEN DÜNYA ŞAMPİYONASI 29 Temmuz 1Ağustor 1998

GÜNEY AFRİKA

42 KG ŞEREF AYRATA                       2 NCİ                       DENİZLİ GEM

45 KG RAMAZAN ÜZÜM                    2 NCİ                      AMASYA GEM

52 KG ALİ OĞUZ GÜRSEL                 4 NCÜ                     KAYSERİ GEM

48 KG CUMA GÜZEL                          2 NCİ                       KAYSERİ GEM

69 KG SELÇUK ÇEBİ                          1 NCİ                       RİZE ÇAY

76 KG MUSTAFA HAYLAZ               2 NCİ                       AFYON GEM

85 KG MUSTAFA ÇETİNKAYA        3 NCÜ                     YOZGAT GEM

95 KG ADEM TAŞÇI                           4 CÜ                        DENİZLİ GEM

Takım klasmanı 1-Rusya 81 puan   2-Türkiye 75 puan  3-Ukranya 52 puan  Bu şampiyonada klasmana giren 8 sporcunun 7 tanesi gemlerden oluşmuş ve sadece bir sporcu klüplerden milli takımda klasmana girebilmiştir.

 

GEMLERDEN YETİŞEN BAŞARILI SPORCULAR

 

1-ŞEREF EROĞLU

AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONU

SİVAS PAMUKPINAR GEM

2-NAZMİ AVLUCA

AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONU

BOLU GEM

3-HARUN DOĞAN

AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONU

KAHRAMANMARAŞ GEM

4-AHMET GÜLHAN

AVRUPA ŞAMPİYONU(2001 AVRUPA

TOKAT GEM

 

 

YATILI GÜREŞ EĞİTİM MERKEZLERİNDE YETİŞEN GENÇLER-YILDIZLAR KATEGORİSNDE  AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONALARINDA DERECE ALAN BAŞARILI SPORCULAR TABLOSU

1

BAYRAM ÖZDEMİR

SİVAS GEM

2

BÜNYAMİN EMİK

DENİZLİ GEM

3

ERKAN DÜNDAR

DENİZLİ GEM

4

ADEM TAŞCI

DENİZLİ GEM

5

MAHMUT ALTAY

YOZGAT GEM

6

MEHMET YOZGAT

YOZGAT GEM

7

İSA GÜRSES

TOKAT GEM

8

ERCAN TANRIVERDİ

TOKAT GEM

9

ÖMER OSMAN PELİT

TOKAT GEM

10

ADEM SARI

SİVAS GEM

11

ÖZGÜR UYGUN

SİVAS GEM

12

KAŞİF ŞAKİROĞLU

DENİZLİ GEM

13

TAŞKIN ÖZKALE

BOLU GEM

14

ÜNAL OREL

BOLU GEM

15

MÜKREM KIZILKAYA

DENİZLİ GEM

16

HARUN MUSLU

YOZGAT GEM

17

CELAL PEHLİVAN

DENİZLİ GEM

18

MURTEZA YILMAZ

K.MARAŞ GEM

19

BURAK ERSİN ÇETİN

K.MARAŞ GEM

20

ALİ IŞIK

K.MARAŞ GEM

21

SAİT BİNGÖL

K.MARAŞ GEM

22

EMİN KINABAŞ

DENİZLİ GEM

23

CEMİL KAŞKAYA

SİVAS GEM

24

RECEP ZENCİRCİ

DENİZLİ GEM

25

ÜMMET KAYA

YOZGAT GEM

  

YATILI  GEMLER İLE YATISIZ GEMLERİN MUKAYESE TABLOSU

 

1YATILI GEMLER BÜTÜN MADALYALAR BU OKULLARDAN ÇIKMIŞTIR

 

2-YATISIZ TEK GEM OLAN BURDUR’UN HİÇBİR ULUSLAR ARASI BAŞARISI YOKTUR

 

 

Tüm başarılar yatılı gemlerden çıkmıştır.Yatısız gem’ler Türk güreşine çözüm olamıyacağı gibi geçmiş örnegindende belli olduğu gibi gelecekte de bir başarı kazanılması mümkün görünmemektedir.Türk güreşinin en büyük  alt yapı kaynağı yatılı gemlerdir.

 

 

YILDIZLAR ALT YAPI  1989-1997 YILLARI ULASLARARASI BAŞARI TABLOSU

(Kazanılan bu başarıda en büyük pay GEM’lerindir)

 

SERBEST&GREKOROMEN YILDIZLAR DÜNYA ŞAMPİYONALARI

Şampiyonalar

 

YIL

GREKOROMEN

 

     

 

 

SERBEST

 

 

 

 

TOPLAM

Dünya şampiyonası

 

altın

gümüş

bronz

 

altın

gümüş

bronz

 

 

 

1989

3

-

3

 

6

2

2

 

 

 

1990

2

-

1

 

3

-

3

 

 

 

1991

6

1

1

 

1

2

1

 

 

 

1992

3

-

4

 

5

1

2

 

 

 

1993

1

-

1

 

3

2

1

 

 

 

1994

1

-

4

 

5

2

1

 

 

 

1995

-

2

2

 

1

1

2

 

 

 

1996

-

-

-

 

1

3

1

 

 

 

1997

-

1

2

 

-

2

-

 

 

 

1998

1

4

1

 

 

 

 

 

 

 

1999

2

2

1

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

1

2

1

 

 

 

2001

3

2

2

 

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Hali hazırda 22 ilimizde faaliyette bulunan 22 güreş eğitim merkezinde  1 mayıs 2001 tarihi itibarı ile mevcut 505 sporcusu bulunmakta , bunların  29 tanesi gündüzlü eğitim gören

Burdur (16) ve konya (13) sporcusu bulunmaktadır.2001-2002 öğretim yılında ise

Gündüzlü 98 ve yatılı 119 olmak üzere toplam 217 sporcunun alımını öngörülmektedir

 

GÜNDÜZLÜ UYGULAMA

            Gündüzlü uygulama yapılan Burdur eğitim merkezi uluslaraarası hiçbir başarısı bulunmamaktadır.Gençlik spor il klüpleri gibi amatör olarak antrenmanlara gelen sporcular belirli bir dizayn içinde tutulamakadıkları için hiçbir başarı sağlanamamıştır.GSGM’nin gündüzlü statüye geçme planı yukarıda belirtilen kriterlere bakıldığında % 100 sakıncalıdır.Çünkü güreş yapan köy ve kırsal kesimin çocuklarıdır.Şehir merkezlerinde gündüzlü statüye geçildiğinde Türk güreşi büyük biryara alacaktır.Örnek aramaya hiç gerek yok çünkü: yatılı ve gündüzlü eğitim merkezlerinin başarı tablosu meydanda.Tüm büne kadar gelen tüm başarıların hepisi yatılı okullarımızdan gelmiştir

       

           GÜREŞ EĞİTİM MERKEZLERİ DOSYASI

2001 GENEL ANALİZ

 

 

 

OKULU

 

yatak kapasitesi

 

Mevcut öğr sayı

 

 

TALEP     

 

Gündüzlü

 

EDİLEN

 

YATILI

 

 

Çıkarılacak öğr.sayısı

 

 

 

1-AFYON

30

20

3

5

-

 

2-AKSARAY

60

51

?

?

-

Talep yok

3-AMASYA

50

36

 

10

?

 

4-ARTVİN

60

23

5

3

?

 

5-AYDIN

24

19

 

ÖĞRENCİ ALINMAYACAK

?

 

6-BURSA

M.Eğt yurdu

20

 

48

?

 

7-BURDUR

30

30

5 KIZ

5 Erkek

?

 

8-ÇORUM

30

21

 

6

-

 

9-DENİZLİ

36

36

 

ÖĞRENCİ ALINMAYACAK5

 

 

10-ERZURUM

80

25

 

 

 

 

11-ESKİŞEHİR

50

11

 

ÖĞRENCİ ALINMAYACAK

 

 

12-İÇEL

15

10

 

ÖĞRENCİ ALINMAYACAK

 

 

13-K.MARAŞ

37

37

7

5

 

 

14-KARS

20

16

20

8

 

 

15-KAYSERİ

80

17

10

-

-

 

16-MİLAS

32

25

15

-

 

 

17-KONYA

12

10

10

-

 

 

18-ORDU

30

18

-

6

 

 

19-SAMSUN

60

20

 

 

ÖĞRENCİ ALINMAYACAK

 

20-SİVAS

24

23

 

5

 

 

21-TOKAT

40

32

10

10

 

 

22-YOZGAT

40

33

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Öğrenci alınmadan önce 2001 yılında Okullarımızın Genel durumu

 TESBİTLER

 

1-ALINACAK GÜNDÜZLÜ SAYISI....................98

2-ALINACAK YATILI SAYISI...........................119

3-HALI HAZIR GÜNDÜZLÜ SAYISI (BURDUR(16) KONYA(13) TOPLAM 29

4-ÖĞRENCİ ALINMAYACAK OKULLAR- 1-içel 2-eskişehir 3-aydın 4-samsun 5-Erzurum

5-MEVCUT YATILI ÖĞRENCİ SAYISI.....................505

6-2001 YILINDA ALINACAK SAYI........YATILI 119 –GÜNDÜZLÜ 98  Toplam 217

7-KIZ ÖĞRENCİ ALACAK OKUL   BURDUR...............5

 

ÖĞRENCİ ALMAYACAK OKULLARIN GENEL ANALİZİ

 

OKULUN ADI

Mevcut yatak kap

Alacağı öğrenci

Çıkaracağı öğr

 

1-AYDIN

24 -------mev öğ 19

Almayacak

.........?

 

2-ERZURUM

80-------Mev öğ  25

Almayacak

.........?

 

3-ESKİŞEHİR

50-------Mev öğ  11

Almayacak

.........?

 

4-İÇEL

15------ Mev öğr 10

Almayacak

.........?

 

5-SAMSUN

60----   Mev öğr  20

Almayacak

.........?

 

Bahsi edilen 5 okulda neden öğrenci alınmayacağı hangi gerekçelerle? İçel dışında her beş okulunda fiziki yatak kapasitesi olarak uygun olduğu halde neden öğrenci alınmayacağı?

 

GÜREŞ EĞİTİM MERKEZLERİMİZİN KAPASİTELERİ

 

Türkiye'deki Güreş Eğitim Merkezleri ve Sporcu Kapasiteleri

1 - Afyon Güreş Eğitim Merkezi: 1990 yılında kuruldu ve 26 sporcu kapasiteli

2 - Aksaray Güreş Eğitim Merkezi: 2000 yılında kuruldu ve 19 sporcu kapasiteli

3- Amasya Güreş Eğitim Merkezi: 1989 yılında kuruldu ve 29 sporcu kapasiteli

4 - Artvin Güreş Eğitim Merkezi: 1997 yılında kuruldu ve 26 sporcu kapasiteli

5 - Aydın Kamp Eğitim Merkezi: 1998 y ılında kuruldu ve 19 sporcu kapasiteli

6 - Bolu Sporcu Eğitim Merkezi: 1985 yılında kuruldu

7 - Burdur Güreş Eğitim Merkezi: 1998 yılında kuruldu ve 20 sporcu kapasiteli

8 - Bursa Güreş Eğitim Merkezi: 2000 yılında kuruldu ve 22 sporcu kapasiteli

9 - Çorum Güreş Eğitim Merkezi: 1990 yılında kuruldu 24 sporcu kapasiteli

10 - Denizli Güreş Eğitim Merkezi: 1987 yılında kuruldu ve 35 sporcu kapasiteli

11 - Erzurum Gençlik ve Sporcu Eğitim Merkezi: 1991 yılında kuruldu ve 21 sporcu kapasiteli

12 - Eskişehir Yunus Emre Kamp Eğitim Merkezi: 1997 yılında kuruldu ve 11 sporcu kapasiteli

13 - İçel Güreş Eğitim Merkezi: 1998 yılında kuruldu ve 10 sporcu kapasiteli

14 - Kars Sporcu Eğitim Merkezi: 1995 yılında kuruldu ve 16 sporcu kapasiteli

15 - Kahramanmaraş Güreş Eğitim Merkezi: 1989 yılında kuruldu ve 38 sporcu kapasiteli

16 - Kayseri Güreş Eğitim Merkezi: 1994 yılında kuruldu 11 sporcu kapasiteli

17 - Konya Güreş Eğitim Merkezi: 1991 yılında kuruldu ve 19 sporcu kapasiteli

18 - Muğla Güreş Eğitim Merkezi: 1997 yılında kuruldu ve 32 sporcu kapasiteli

19 - Ordu Kamp Eğitim Merkezi: 1998 yılında kuruldu ve 16 sporcu kapasiteli

20 - Samsun Güreş Eğitim Merkezi: 1996 yılında kuruldu ve 21 sporcu kapasiteli

21 - Sivas Güreş Eğitim Merkezi: 1995 yılında kuruldu ve 22 sporcu kapasiteli

22 - Tokat Sporcu Eğitim Merkezi: 1991 yılında kuruldu ve 33 sporcu kapasiteli

23 - Yozgat Güreş Eğitim Merkezi: 1989 yılında kuruldu ve 34 sporcu kapasiteli

 

 

SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ

 

S.NO

SPORCU EĞİTİM MERKEZİNİN ADI

 

BRANŞI

 

2002 MEVCUT ÖĞRENCİ SAYISI

 

 

 

 

 

 

GÜN.

YAT

 

1

AFYON GÜREŞ EĞİTİM

 

 

GÜREŞ

 

5

21

 

2

AĞRI SPORCU EĞİTİM

 

 

ATLETİZM

 

 

31

 

3

AKSARAY GÜREŞ EĞT.GEN.MRK.

 

GÜREŞ

 

 

26

 

4

AMASYA GÜREŞ EĞİTİM

 

 

GÜREŞ

 

 

29

 

5

ARTVİN GÜREŞ EĞİTİM

 

 

GÜREŞ

 

3

23

 

6

AYDIN GÜREŞ EĞİTİM

 

 

GÜREŞ

 

 

19

 

7

BİTLİS SOPRCU EĞİTİM

 

 

ATLETİZM

 

7

10

 

 

 

 

 

KAYAK

 

10

10

 

8

BOLU SPORCU EĞİTİM

 

 

CİMNASTİK

 

 

19

 

9

BURSA GÜREŞ EĞİTİM

 

 

GÜREŞ

 

22

 

 

10

ÇORUM GÜREŞ EĞİTİM

 

 

GÜREŞ

 

 

23

 

11

DENİZLİ GÜREŞ EĞİTİM

 

 

GÜREŞ

 

 

34

 

12

EDİRNE SPORCU EĞİTİM

 

 

CİMNASTİK

 

21

 

 

13

ERZURUM GÜREŞ EĞİTİM

 

 

GÜREŞ

 

 

21

 

14

ESKİŞEHİR SPORCU EĞİTİM

 

 

GÜREŞ

 

1

10

 

 

 

 

 

JUDO

 

9

 

 

15

İÇEL SOPRCU EĞİTİM

 

 

GÜREŞ

 

 

10

 

 

 

 

 

ATLETİZM

 

12

9

 

16

K.MARAŞ GÜREŞ EĞİTİM

 

 

GÜREŞ

 

3

35

 

17

KARS SPORCU EĞİTİM

 

 

GÜREŞ

 

 

16

 

 

 

 

 

ATLETİZM

 

 

25

 

 

 

 

 

BOKS

 

14

1

 

 

 

 

 

KAYAK

 

14

2

 

18

KAYSERİ GÜREŞ EĞİTİM

 

 

GÜREŞ

 

 

10

 

19

KONYA SPORCU EĞİTİM

 

 

GÜREŞ

 

10

9

 

 

 

 

 

JUDO

 

30

 

 

 

 

 

 

CİMNASTİK

 

16

 

 

20

MANİSA JUDO EĞİTİM

 

 

JUDO

 

30

 

 

21

MUĞLA GÜREŞ EĞİTİM

 

 

GÜREŞ

 

7

25

 

22

ORDU SPORCU EĞİTİM

 

 

GÜREŞ

 

16

 

 

 

 

 

 

JUDO

 

19

 

 

23

OSMANİYE SPORCU EĞİTİM

 

 

ATLETİZM

 

 

16

 

24

SAMSUN GÜREŞ EĞİTİM

 

 

GÜREŞ

 

1

19

 

25

SİVAS GÜREŞ EĞİTİM

 

 

GÜREŞ

 

3

19

 

26

TOKAT SPORCU EĞİTİM

 

 

GÜREŞ

 

8

24

 

 

 

 

 

HALTER

 

2

6

 

27

YOZGAT GÜREŞ EĞİTİM

 

 

GÜREŞ

 

 

30

 

 

             TOPLAM

 

 

 

 

263

532

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

795